Redovisning av uppskjuten skatt på fastigheter - DiVA

6054

KONCERNENS REDOVlSNlNGSPRlNClPER - Wallenstam

För goodwill som kan vara positiv eller negativ förekommer ingen uppskjuten skatt. Undervärden och negativ goodwill skall tas upp i koncernbalansräkningen under de följande räkenskapsåren och löpande intäktsföras i koncernresultaträkningen (negativ goodwill skall upplösas när väntade förluster redovisas). Uppskjuten skatt är all annan inkomstskatt som belöper på året, men som inte är aktuell skatt. Många förstår vidare att uppskjuten skatt orsakas av temporära skillnader, vilket i doktrinen definieras som balansposter där skattemässigt värde skiljer sig från redovisat värde.

  1. Vem kan få svenskt medborgarskap
  2. Urmakare hornsgatan

När koncernen ska upprätta koncernredovisning måste periodiseringsfonden elimineras. Detta innebär att 21,4% (214 000 SEK) av periodiseringsfonden redovisas som uppskjuten skatt och att resterande 78,6% (786 000 SEK) redovisas som eget kapital. Detta exempel bortser från effekter av ändrade skattesatser. Uppskjuten skatt på de övervärden som beräknats i redan upprättade förvärvsanalyser ska inte ändras på grund av sänkt bolagsskatt. Förvärvsanalyser för nya förvärv ska beräkna uppskjuten skatt på övervärden med den skattesats som företaget bedömer kommer att gälla när avskrivning på övervärdena ska ske. Se hela listan på www4.skatteverket.se 2021-04-21 · Moderföretag och dotterföretag i en svensk koncern som följer K3-regelverket ska tillämpa kapitel 29 Inkomstskatter och redovisa uppskjuten skatt. Undantag gäller endast för obeskattade reserver, som redovisas med bruttobelopp i balansräkningen och som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING - beQuoted

IFRS 3 – Rörelseförvärv och koncernredovi Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna och det skattemässiga  Obeskattade reserver delas upp i uppskjuten skatt och eget kapital. • Aktier i dotterbolag elimineras mot eget kapital i dotterbolaget med hänsyn till de fastställda  Uppskjuten skatt avseende framtida skattekonsekvenser av händelser som har beaktats i Ett företag/en koncern skall redovisa en uppskjuten skatteskuld av-. Köparen får nämligen ta över eventuell uppskjuten skatt som finns i bolaget vilket kan reglerna för IFRS 3 rörelseförvärv och IAS 27 koncernredovisning. och koncernredovisning för räkenskapsåret Balansräkning - koncern.

Koncernredovisning uppskjuten skatt

En snabbguide i K3 - assets.kpmg

Koncernredovisning uppskjuten skatt

20. 467 568. 473 785. Uppskjutna skatteskulder. Uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella  Uppskjuten skatt. 12.

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt. Övriga uppskjutna skattefordringar, 255, 221. Uppskjutna skattefordringar, 881, 757. Uppskjutna skatteskulder, 119, 56.
Doktorandstudier

Koncernredovisning uppskjuten skatt

Förväntad Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter  31 maj 2020 årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll. Sida Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

koncernens totala skatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. aktuell skatt för perioden baseras på periodens resultat justerat för skattemässigt icke  Uppskjuten skattefordran. 10.
Tagga instagram

Koncernredovisning uppskjuten skatt svenska fotbollskommentatorer
digital innovation group providence
andringsanmalan skatteverket
särskild firmatecknare befogenhet
ovningskora med automat

Koncernredovisning 2016 - Motala

Hänförlig till: Moderföreningens ägare. 7 nov 2018 Redovisningsteori och koncernredovisning Skattesatsen uppgår till 25 procent. UPPGIFT: upplösning av uppskjuten skatteskuld för 100%.

årsredovisning 2014 - Malmö Cityfastigheter

Bokfört värde 350 överstiger efter beräknande uppskjuten skatt.

Årets resultat. -423.