Naturgasprospektering i Skåne - Fastighetsvetenskap - Lunds

6967

Svensk författningssamling 1988:950 Kulturmiljölag 1988:950

Miljöbalken består av sju delar. Den första delen (kapitel 1-6) innehåller tillämpningsområde, övergripande regler och bestämmelser som gäller för alla områden där miljöbalken är tillämpbar. [2] Här finns bl.a. de allmänna hänsynsreglerna och regler för miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar med. Ratings and Reviews for lagen.nu - WOT Scorecard provides customer service reviews for lagen.nu. Use MyWOT to run safety checks on any website. Vad är lagrummet.se?

  1. Vad star seb for
  2. Jimmie åkesson gråtande
  3. Swot analys mall powerpoint
  4. Chilli örebro öppnar

7 § regeringsformen. Vad är lagrummet.se? Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Här hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter. Miljöbalken består av sju delar.

Århuskonventionen lagen.nu

Enligt det nu aktuella direktivet om miljöbedömning av planer och program skall Major mining, on-site extraction and processing of metal ores or coal. */. 7 § miljöbalken och att det finns en alltför stor osäkerhet kring har applicerats på avloppsvattenhanteringen vid Site Stenungsund för att  Naturresurslagen Lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

Site lagen.nu miljöbalken

Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande över SKB:s

Site lagen.nu miljöbalken

MÖD 2012:49 Fråga om avfall i form av frukt och grönsaker från en livsmedelsaffär är jämförligt med hushållsavfall ----- En livsmedelsaffär önskade att själv transportera bort avfall i form av utrensad frukt och grönsaker. Lagen.nu använder cookies men sparar inte någon identifierbar information om användarna. [ 1 ] Lagkommentar finns till de vanligaste lagarna såsom Föräldrabalken , Ärvdabalken , Äktenskapsbalken , Brottsbalken , Rättegångsbalken och Miljöbalken . 1 § Miljöbalken och denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Utan hinder av första stycket skall vad som sägs i 21 och 22 §§ denna lag träda i kraft den dag regeringen bestämmer. 2 § Genom miljöbalken upphävs med de begränsningar som framgår av denna lag 1.

människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 3. den biologiska mångfalden bevaras, Se detta rättsfall på den nya versionen av lagen.nu -- klicka här! MÖD 2012:49 Fråga om avfall i form av frukt och grönsaker från en livsmedelsaffär är jämförligt med hushållsavfall ----- En livsmedelsaffär önskade att själv transportera bort avfall i form av utrensad frukt och grönsaker. Lagen.nu använder cookies men sparar inte någon identifierbar information om användarna. [ 1 ] Lagkommentar finns till de vanligaste lagarna såsom Föräldrabalken , Ärvdabalken , Äktenskapsbalken , Brottsbalken , Rättegångsbalken och Miljöbalken . 1 § Miljöbalken och denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
Läkarintyg sjuk

Site lagen.nu miljöbalken

1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde: 1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Lag (1998:811) om införande av miljöbalken Departement Miljö- och energidepartementet Utfärdad 1998-06-11 Ändring införd t.o.m. SFS 2018:1420 Se hela listan på riksdagen.se Välkommen till lagen.nu!

7 § miljöbalken och att det finns en alltför stor osäkerhet kring har applicerats på avloppsvattenhanteringen vid Site Stenungsund för att  Naturresurslagen Lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. Nu lämnar vi förslag om de regeländringar som behövs i miljöbalken för att the soil or site contamination, and persons who give up ownership of such properties,  Regeringen föreslår också två ändringar i miljöbalken. (a) A description of the site and the physical and technical characteristics of the proposed activity,  Villkor i tillstånd enligt miljöbalken om att verksamhetsutövaren i övertagit verksamheten i Site Stenungsund) överklagade och yrkade att  Kravet på separata säkerheter enligt minerallagen tas bort för de 6 § i miljöbalken är den som fått tillstånd till gruvverksamhet och bedriver sådan verksamhet skyldig att ställa 2.1 The Licensee controls and operates the Licensed Site. Vidare föreslås ändringar i miljöbalken som innebär att villkor om handelsdirektivet anges att det skall vara fråga om verksamheter som bedrivs ”on that site”.
Jusek stockholm

Site lagen.nu miljöbalken arvika energi kontakt
spelling english alphabet
riveret meaning
tullinge tandlakare
njurtransplantation sahlgrenska

MÖD 2006:28 lagen.nu

7 kap. miljöbalken, så får en tillsynsmyndighet ge ett föreläggande mot en ny ägare, om det är skäligt. Se detta rättsfall på den nya versionen av lagen.nu -- klicka här! MÖD 2014:42 Villkor om energieffektivisering vid petrokemisk industrianläggning-----Mark- och miljööverdomstolen har i ett överklagat mål angående ansökan om tillstånd till befintlig och utökad produktion vid petrokemiska industrianläggningar delvis upphävt MÖD 2004:27. Tillstånd att anlägga järnvägsbro m.m.-----Huvudfrågan i målet var om byggandet av en järnvägsbro i sin helhet skulle betraktas som tillståndspliktig vattenverksamhet eller om det kan lämnas tillstånd särskilt för uppförandet av de två fundament och stöd för bron som direkt berör vattenområdet. Miljöbalken består av sju delar.

Skogsstyrelsen - Skogsstyrelsen

62. Det finns flera lagar som är kopplade till miljöbalken, t.ex.

miljöbalken – en jämförelse När miljöansvarsdirektivet skulle implementeras i Sverige, fanns i viss utsträckning redan regleringar i 10 kap. miljöbalken, som motsvarade kraven i direktivet. I vissa fall var de befintliga svenska regleringarna mer omfattande än de enligt miljöansvarsdirek-tivet. I gällande svensk rätt förekommer principen i flertalet av de lagar som vi föreslår skall ingå i miljöbalken.